تماس با ما

02188957007- 02188953400-3 داخلي 3754 - 3770


نمابر

02188957079

 
 ابطال بخشنامه شماره 59807 راي شماره 184 هيئت عمومي ديوان
 ابطال بخشنامه شماره 79669/1604 مورخ 1/7/1385 سازمان مديريت وبرنامه‎ريزي
 راي شماره 242 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
 رأي شماره 609 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - فوق‌العاده محروميت از مطب
 رأي شماره 31 الي 41ـ1379.2.4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 4 بخشنامه 40305 مورخ1377.6.2 سازمان دامپزشكي كشور ـ 764
 بخشنامه مسئول فني داروخانه هاي دامپزشكي
 استخدام دكتر دامپزشك در داروخانه ها
 اصلاح قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت
 برقراري 40 درصد حق جذب
 ابطال رديف هاي 2 و 3 ذيل بند بخشنامه مورخ 17.5.88 معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري خراسان
 استفاده از مرخصي بدون حقوق به مدت بيش از دو ماه
 راي 1024 با موضوع ابطال بند 2 بخشنامه معاون توسعه وزارت آموزش و پرورش
 راي شماره 608 هيات عمومي ديوان با موضوع حق الزحمه دستياري فوق تخصص در رشته كلينيك وي‍ژه
 راي هاي شماره 27، 28، 30، 31، 32،33 مورخ نوزدهم فروردين 92

نظرسنجی