تماس با ما

02188953400-3 داخلي 3823


نمابر

02188957252

 
سياست‌ها و فعاليت‌هاي اجرايي مديريت آموزش و ترويج سازمان دامپزشكي كشور
 
ترويج بهداشت دام ومبارزه با بيماري‌ها
آموزش همگاني و غير رسمي داراي ابزار و راهكارهاي متنوعي است كه به وسيله آن‌ها مي توان دانش و فنون مورد نياز را به مخاطبان خاص و عام حرفه دامپزشكي انتفال داد تا با تربيت انسان توسعه يافته و توانمند، زمينه توسعه پايدار فراهم آيد.
با و جود تعداد تقريبي2880000 بهره بردار مستقيم و غير مستقيم در زير بخش امور دام، بهره‌گيري از اين روش آموزشي براي جلب مشاركت ايشان درجهت اجراي مأموريت‌هاي دامپزشكي، از اهميت بالايي برخوردار است.
واحد ترويج مديريت آموزش و ترويج سازمان دامپزشكي به منظور تحقق اين مهم، با استفاده از روش‌‌ها و ابزار مختلف تعريف شده در فعاليت‌هاي ترويجي، هماهنگ با معاونت ذيربط در وزارت متبوع ، دفاتر فني در سازمان دامپزشكي و ادارات كل دامپزشكي در سطح كشور، به آموزش بهره برداران و عموم مردم در شهر و روستا مي پردازد.
واحد ترويج درسازمان دامپزشكي مسئوليت نياز سنجي ، برنامه‌ريزي ، هماهنگي ، نظارت و ارزيابي فعاليت‌ها درسطح كشور را به عهده دارد و ادارات كل دامپزشكي استان‌ها نيز با برنامه ريزي و هماهنگي‌هاي استاني به اجراي برنامه‌هاي اعلام شده از مركز و نيز فعاليت‌هاي مورد نياز استان خود - بر حسب شرايط- اقدام مي كنند و با بهره گيري از روش‌ها ي مختلف ، در جهت ارتقاي سطح دانش و توانمندي مخاطبان گام برمي دارند.
آموزش‌هاي ترويجي به اشكال مختلفي قابل ارائه‌اند كه برحسب شرايط و امكانات از آن‌ها استفاده مي شود مانند:
آموزش حضوري نظير برگزاري كلاس در مدارس، مساجد، خانه‌هاي روستاييان ،   قهوه‌خانه‌ها، دامداري‌‌هاو... بهره‌گيري از نمايشگاه‌ها و جشنواره‌ها ، اجراي تآتر و يا آموزش انفرادي بهره برداران و نمايش فيلم.   
                                 

            
آموزش در مدارس با بهره گيري از نمايش فيلم واسلايد
 

كلاس آموزشي زنان روستايي

آموزش روستائيان 


اجراي تأتر در روستابهره گيري از جشنواره‌ها براي بيان پيام‌هاي ترويجي 
اطلاع رساني ترويجي با بهره‌گيري از غرفه‌هاي دامپزشكي در نمايشگاه‌ها


·   آموزش غير حضوري بااستفاده از برنامه‌هاي راديويي، تلويزيوني ، چاپ و توزيع نشريه ، بروشور پوستر و اطلاعيه‌هاي ترويجي ، ديوار نويسي ، استفاده از پلاكارد و بنر، بهره گيري از مطبوعات و سايت جهت اطلاع رساني.

استفاده از برنامه راديويي براي آموزش بهره برداران 

چاپ مطالب آموزشي ترويجي در نشريه‌هاي مختلف
استفاده از بنرو پلاكارد جهت اطلاع رساني به عموم مردم


استفاده از ديوارنويسي براي اطلاع رساني عمومي در رابطه با بهداشت و بيماري‌ها


آموزش كوتاه مدت كاركنان
آموزش كاركنان دولت فرايند مستمري است كه درميسر ارتقاي شغلي كاركنان همواره يك ضرورت اجتناب ناپذير بوده است زيرا به روز شدن دانش، مهارت وتوانايي‌هاي شاغلين موجب ارتقاي بهره‌وري وتسهيل روند صحيح انجام امور مي شود ؛ براين اساس، سياست‌گزاري، برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت در خصوص دوره‌هاي كوتاه مدت آموزش براي همكاران شاغل درسازمان دامپزشكي از وظايف تعريف شده درواحد آموزش اين مديريت است و بايد سالانه به ميزان 100 ساعت براي مديران و 40ساعت براي ساير كاركنان، آموزش پيش‌بيني شود.
درارتباط با آموزش بخش غير دولتي ، اين مديريت وظيفه پيگيري، هماهنگي با سازمان نظام دامپزشكي و نظارت بر دوره‌ها را به عهده دارد .
آموزش بلند مدت كاركنان
به منظور پاسخگويي به نياز تخصصي بخش‌هاي مختلف سازمان و درچارچوب ضوابط تعيين شده از سوي مركز آموزش كاركنان وزارت متبوع ، زمينه شركت همكاران در دوره‌هاي آموزشي بلند مدت        ( درمقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي) فراهم شده و رسيدگي به اين امر جزو وظايف واحد آموزش اين مديريت تعريف شده است.
 
كارآموزي دانشجويان
دانشجويان رشته‌هاي دامپزشكي ( دكترا،كارشناسي و كارداني) درچارچوب واحدهاي درسي پيش بيني شده ، موظف به گذراندن واحدهاي عملي تحت عنوان كارآموزي هستند تا ضمن آشنايي با عرصه‌هاي مختلف اشتغال و فضاهاي موجود، نسبت به عمليات گوناگون حرفه دامپزشكي غني‌تر شوند و بخشي از مهارت‌هاي مورد نياز را فراگيرند.
مسئوليت ساماندهي اين بخش از آموزش دانشجويان به عهده سازمان دامپزشكي گذاشته شده واجراي آن جزو وظايف مديريت آموزش و ترويج تعريف شده است.
 واحد كارآموزي اين مديريت همه ساله به طور ميانگين حدود 1500 دانشجوي معرفي شده از سوي دانشگاه‌هاي دولتي و آزاد را جهت گذراندن دوره 45 روزه كارآموزي به ادارات كل دامپزشكي در سطح كشور معرفي و در پايان ، گواهي انجام دوره هريك از آنان را به دانشگاه‌هاي مربوطه ارسال مي كند.
دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي اين دوره رابدون پرداخت هزينه به سازمان دامپزشكي طي مي كنند ولي دانشگاه‌هاي آزاد بايد درصدي از شهريه‌اي راكه از دانشجويان جهت گذراندن دوره كارآموزي دريافت كرده‌اند به حساب 53/610   خزانه داري كل كشور واريز كنند (60 درصد كارداني و80 درصد دكترا ).


كتابخانه و مركز اطلاع رساني
به منظور فراهم ساختن زمينه وشرايط مناسب جهت دستيابي هرچه بهتر و آسان‌ترشاغلين دامپزشكي به اطلاعات و دانش فني مورد نياز و ارتقاي سطح دانش و مهارت كاركنان، كتابخانه و مركز اطلاع رساني در سازمان مركزي و ادارات كل دامپزشكي استان‌ها در نظرگرفته شده است كه همه ساله با تهيه آخرين كتب و نشريات منتشر شده در زمينه علوم مربوط به دامپزشكي و ساير مباحث مرتبط ، در جهت روزآمد ساختن مخزن كتابخانه‌ها گام برمي دارند. مركز اطلاع رساني امكان دسترسي همكاران به دانش روز را ازطريق اينترنت فراهم مي آورد. 

نظرسنجی