تماس با ما

02188953399 معاون دفتر 02188953400 داخلی3677


نمابر

02188957252

 

 

سامانه جامع مامور سرای سازمان و دامپزشکی استانها


 
2-
  •  
    ساماندهی مامورسراهای کل کشور
3-
  • هماهنگی جهت استفاده کارکنان از مامورسرای سازمان و دامپزشکی استانها
4-
  • هماهنگی جهت اسکان میهمانان در مواقع برگزاری دوره های آموزشی و همایش ها

نظرسنجی