تماس با ما

02188953400-3 داخلي 3823


نمابر

02188957252

 
 
شرح وظايف مديريت آموزش وترويج
 
1- همكاري با معاونت تحقيقات ، آموزش وترويج وزارت متبوع دفاتر درون سازماني و ساير دستگاه هاي ذيربط جهت تدوين ضوابط و دستورالعمل هاو هماهنگ سازي فعاليت هاي آموزشي ، ترويجي وتحقيقاتي سازمان دامپزشكي كشور
 
2 سياستگزاري ، برنامه ريزي ، هدايت و نظارت در خصوص آموزش كوتاه مدت پرسنل شاغل در بخش دولتي در سطح كشور
 
3- سياستگزاري ، برنامه ريزي ، هدايت و نظارت در خصوص آموزش دوره هاي مقطع دار ( بلند مدت ) پرسنل شاغل در سازمان دامپزشكي
 
4 - سياستگزاري ، برنامه ريزي ، هدايت و نظارت در خصوص آموزش و ترويج بهداشت دام ومبارزه با بيماريها ( آموزش بهره برداران )
 
5 پيگيري ، هماهنگي ونظارت بر دوره هاي آموزشي بخش غير دولتي
 
6 - پيگيري و هماهنگي در امور مربوط به برگزاري همايش هاي تخصصي دامپزشكي
 
7 انجام امور مربوط به كارآموزي دانشجويان رشته هاي دامپزشكي در مقاطع مختلف تحصيلي
 
8 ثبت و حفظ كتب و منابع كتابخانه مركزي سازمان وانجام امور مربوط به امانات ، مركز اطلاع رساني وتجهيزات كتابخانه
 
9 گرد آوري ، تجزيه وتحليل ، ارزيابي وانعكاس فعاليت هاي آموزشي وترويجي انجام شده در سطح كشور
 

نظرسنجی