تماس با ما

02188957007- 02188953400-3 داخلي 3754 - 3770


نمابر

02188957079

 
- ارزيابي عملكرد :
- همكاري درتهيه و تدوين شاخص هاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملكرد دستگاه اجرايي.
- اجراي دستور العمل هاي ارزيابي عملكرد و تكميل فرم هاي مربوط و تهيه مستندات لازم .
- احصاء فرم هاي تكميل شده و مستندات آن ها و ارايه به شوراي تحول اداري.
-همكاري و هماهنگي با شوراي تحول اداري به منظور تعيين و تاييد امتيازات.
- پيگيري و اجراي ارزيابي عملكرد واحدهاي اجرايي سازمان.
- گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي و ارائه آن به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري در مقاطع زماني تعيين شده
- نظارت برحسن اجراي برنامه هاي ارزيابي عملكرد در سازمان
- انجام مطالعات و تحقيقات لازم در رابطه با برنامه هاي ارزيابي عملكرد و شاخصهاي مورد عمل در دستگاه اجرايي و ارائه پيشنهاديهاي لازم .
- انجام ساير اموري كه درچارچوب برنامه هاي ارزيابي عملكرد دستگاه از طرف معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري ارجاع ميگردد.
2- بازرسي:
- تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر ، دوره اي و يا موردي از واحدهاي ملي و استاني براي سنجش ميزان « مطابقت عمل و عملكرد» اقدام كنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص هاي مورد ارزيابي.
- بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع.
- تهيه گزارشات نوبتي درفواصل زماني مختلف براي اطلاع بالاترين مقام اجرايي از عملكرد واحدهاي اجرايي.
- برقراري ارتباط با سازمان بازرسي كل كشور و ايفاي وظيفه مندرج در ماده 12 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، كميسيون اصول 88 و 90 مجلس شوراي اسلامي و واحدهاي نظر سنجي دستگاه ها و رسانه هاي جمعي و مطبوعات
- تجزيه و تحليل عملكرد واحدها ، مديريت ها و كاركنان براساس بازرسي هاي انجام شده
- كشف مفاسد اداري از طريق بازرسي هاي آشكار و پنهان و ارائه گزارشات آن به مديران
_ آموزش و توانمند سازي مستمر بازرسان با همكاري واحد آموزش سازمان.
- اعلام نظر در مورد ميزان رضايت مردم ا زعملكرد كاركنان ومديران به واحدامور اداري براي اعمال در وضعيت ومزاياي استخدامي آنها در چارچوب قوانين
3- پاسخگويي به شكايات
- دريافت شكايات حضوري و مكتوب مردم (مراجعين) از واحدها و كاركنان سازمان
- بررسي و تحقيق پيرامون صحت يا سقم موضوع شكايات وپيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاكي
- بررسي و پاسخگويي درخصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي و بازرسي از قبيل نهاد رياست جمهوري و سازمان بازرسي كل كشور و ..
- جمع بندي شكايات در مقاطع زماني مختلف و تجزيه تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش براي بالاترين مقام اجرايي دستگاه به گونه اي كه موجب كاهش شكايات مردمي گردد.

نظرسنجی