تماس با ما

02188957007- 02188953400-3 داخلي 3754 - 3770


نمابر

02188957079

 

(1-1) دفتر حوزه رياست ، حقوقي و ارزيابي عملكرد

1.       برنامه ريزي و هدايت امور مربوط به حوزه رياست.

2.       همكاري و هماهنگي با دانشگاه ها، مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي در امور دامپزشكي.

3.       همكاري و هماهنگي با دفاتر درون سازماني و برون سازماني در اجراي برنامه ها و اهداف سازماني.

4.       فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل مردم با كاركنان و مديران دامپزشكي.

5.       پاسخگوئي و پيگيري مشكلات ، درخواست ها و شكوائيه هاي ارباب رجوع از طريق معاونت ها، دفاتر ستادي و مديران كل استآن‌ها.

6.       پيگيري مكاتبات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، مسئولين كشوري و استاني و اعلام پاسخ به آن‌ها.

7.       شناسائي و معرفي نيروهاي متعهد و مستعد در حوزه هاي مديريتي.

8.       اظهارنظروارائه‌پيشنهاددرخصوص نصب‌وعزل‌معاونين و مديران دفاترستادي وادارات كل‌دامپزشكي استآن‌ها.

9.       برنامه ريزي و هماهنگي هاي لازم براي مأموريتهاي مديران سازمان به استان ها و خارج از كشور.

10.   پيگيري درخواست ها و مشكلات ادارات كل دامپزشكي استآن‌ها از طريق معاونت ها و دفاتر ستادي.

11.   هماهنگي در جهت برنامه ريزي جلسات رياست سازمان با مسئولين كشوري و مراجع ذيربط .

12.   هماهنگي و برنامه ريزي لازم در انجام كليه امور مرتبط با سازمان و ادارات كل .

13.   برنامه ريزي و هماهنگي هاي لازم براي برگزاري جلسات شوراي هماهنگي مديران كل دامپزشكي استآن‌ها.

14.    هماهنگي و همكاري با استآن‌ها و دفاتر ستادي در مقابله با حوادث غيرمترقبه طبيعي و غير طبيعي و همچنين شرايط بحراني.

15.   همكاري در تدوين و تصويب قوانين و مقررات دامپزشكي .

16.   نظارت و ارزشيابي عملكرد مديران استآن‌ها و حوزه رياست.

17. همكاري در تهيه و تدوين شاخص هاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملكرد سازمان و اجراي دستورالعمل هاي ارزيابي عملكرد و تكميل فرم هاي مربوطه و تهيه مستندات لازم.

18.   انجام بازرسي دوره اي از واحدهاي ملي و استاني براي سنجش عملكرد اقدام كنندگان مطابق با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص هاي مورد ارزيابي سازمان، كشف مفاسد اداري و تهيه گزارش هاي لازم.

19.  دريافت شكايات حضوري و مكتوب مراجعين از واحدها و كاركنان سازمان و بررسي و تحقيق پيرامون صحت يا سقم موضوع شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگوئي به شاكي .

20.   بررسي، اظهارنظر و تائيد پيش نويس بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آئين نامه ها .

21. طرح و اقامه دعاوي در محاكم قضايي عمومي و اختصاصي بر عليه متخلفين از قانون سازمان و پيگيري تا حصول نتيجه و دفاع از دعاوي اقامه شده عليه سازمان.

22.   بررسي و اظهارنظر درخصوص پيش نويس آئين نامه ها، طرح ها و لوايح مرتبط با دامپزشكي .

 

نظرسنجی