تماس با ما

02188953400-3 داخلی 3776


نمابر

02188957252

 

الف ) بيانيه مأموريت :

در راستاي تحقق اهداف عاليه جمهوري اسلامي ايران واهداف و برنامه هاي دامپزشكي كشور، دفتر فناوري اطلاعات وارتباطات بر مبناي ارزش هاي ايراني واسلامي ، با استفاده از آخرين يافته هاي علمي وفناوري مسئول راهبري تحول ، توانمندسازي نيروي انساني وتوسعه خدمات الكترونيك سازمان دامپزشكي كشوراست.

 

ب‌) وظايف دفتر فناوري اطلاعت، ارتباطات و تحول اداري:

1- سياست گذاري و برنامه ريزي به منظور تجهيز، پشتيباني و استفاده بهينه از سخت افزار ونرم افزار مورد نياز و سازماندهي و به روزرساني سيستم هاياتوماسيون اداري و ساير سيستم ها و يكپارچه سازي آن‌ها ، اجراي طرح هاي تبديل و ارتقاء سيستم هاي رايانه اي و نرم افزار، طراحي، ايجاد و نگهداري جايگاه اينترنتي و اينترانتي سازمان دامپزشكي ومديريت رفع نواقص سيستم هاي موجود.

2- مديريت بهره برداري از شبكه و سيستم‌هاي اشتراك اطلاعات سازمان.

3- برنامه ريزي وپيش بيني آموزش هاي لازم درخصوص فناوري اطلاعات و امنيت و افزايش مهارت هاي تخصصي مديران و كاركنان و تدوين و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل هاي بهره برداري از تجهيزات انفورماتيكي.

4- تعيين خط مشي و چشم انداز ، اهداف كمي و كيفي و برنامه ريزي منظور تحقق سازمان الكترونيك، عرضه خدمات الكترونيكي، كار از راه دور و اجراي سياست هاي كلان در حوزه دولت الكترونيك با استناد به اسناد بالا دستي ، آيين نامه و مصوبات ابلاغي.

5- برنامه ريزي، مطالعه و اقدامات لازم در جهت استقرار سيستم هاي بدون كاغذ، در سازمان، ايجاد داشبرد مديريتي براي مديران ارشد سازمان به منظور دسترسي به آخرين وضعيت فعاليت هاي اصلي سازمان و ايجاد و توسعه سيستم مديريت دانش به منظور امكان تبادل اطلاعات كارشناسان سازمان.

6- سياست گذاري و برنامه ريزي به منظور تدوين و ابلاغ ضوابط امنيتي مربوط به اتصال رايانه ها و شبكه سازمان به شبكه‌هاي خارج از سازمان و نظارت بر حسن اجراي آن، تجزيه وتحليل شبكه و تعيين مخاطرات امنيتي، ارايه راه حل‌ها براي كاهش آسيب پذيري، تهديدات و ريسك ها، طراحي ساختار مطمئن براي شبكه و تعيين تجهيزات و فناوري‌هاي امنيتي مورد نياز و رفع اشكالات در عملكرد سيستم امنيتي.

7- برنامه ريزي و پيگيري به منظور ارائه و اجراي طرح جامع امنيت شبكه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آيين نامه ها و قوانين ابلاغي ، دادان آگاهي به كاركنان سازمان در حفظ امنيت مسائل مرتبط با حوزه كاري، براي حفاظت از دسترسي غير مجاز به سرويس‌هاي شبكه، حفاظت از داده ها و حريم خصوصي شهروندان، آگاهي رساني به كاربران شبكه در خصوص روش‌هاي جديد نفوذ به سيستم‌ها وروش هاي مقابله با آن و اعمال تغييرات لازم در سيستم امنيتي شبكه در راستاي مقابله با تهديدهاي جديد و نظارت بر عملكرد آن‌ها براي انطباق با سياست هاي امنيتي حفاظتي.

8- برنامه ريزي عملياتي جهت پاسخگويي به نيازها براساس اولويت هاي سازمان در قالب برنامه هاي كوتاه مدت‌، ميان مدت و بلندمدت و كنترل و نظارت بر حسن اجراي فرآيندها و روش هاي ابلاغي و بررسي ميزان اثربخشي آن‌ها.

9- بررسي و مهندسي مجدد ماموريت ها و وظايف و فرايندهاي اجرايي سازمان به منظور منطقي نمودن اندازه سازمان و بهبود روش‌ها ارائه خدمات با رعايت مفاد ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري.

10-بررسي و تدوين برنامه نيروي انساني سازمان به منظور بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع در چارچوب برنامه جامع نيروي انساني با همكاري واحد ذيربط و پيگيري لازم.

11-تعيين و انجام مطالعات لازم و پيگيري به منظور اصلاح ساختار، اهداف شرح وظايف و تشكيلات تفصيلي سازمان و واحد هاي تابعه و بررسي پيشنهادات واصله از واحدهاي مختلف سازمان درخصوص ايجاد و حذف واحد هاي تابعه ، سطوح و پست هاي سازماني و تامين پست هاي سازماني مورد نياز و ارايه تغييرات تشكيلاتي پيشنهادي به وزارت جهاد كشاورزي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور.

12-برنامه ريزي و پيگيري، نظارت و اجراي برنامه هاي استقرار نظام مديريت نوين و تحول اداري در سازمان توسعه و ترويج مفاهيم و فرهنگ تحول در سازمان .

13-مطالعه، برآورد و پيشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع مورد نياز براي طراحي و اجراي برنامه هاي نوسازي و ايجاد تحول سازماني وتوسعه و بهره گيري از فناوري اطلاعات و اداري به مراجع ذيربط.

14-برنامه ريزي لازم به منظور مديريت و كنترل پروژه ها و توزيع و هزينه اعتبارات كنترل پروژه.

15-نظارت، كنترل و ارزيابي مستمر طرح ها، برنامه هاو فعاليت هاي فاوا و انطباق فعاليت ها با سياست هاي كلي و ارايه بازخوردهاي لازم جهت رفع نواقص احتمالي به صورت نظام مند.

16-مطالعه سياستگذاري، برنامه ريزي،نظارت و پيگيري براي استقرار سيستم اصولي و علمي جمع آوري، آناليز و تحليل آمارها و گزارش عملكرد.

17-مطالعه وبرنامه ريزي وپايش مستمر بمنظوركنترل وتضمين كيفيت خدمات،منابع و تجهيزات.

18- نياز سنجي آموزشي كاركنان و مديران .

19- برنامه ريزي و پيگيري براي اخذ مجوز و برگزاري دوره هاي آموزشي ،‌مبتني بر نيازهاي تعيين شده .

20- نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي و ارزشيابي كيفيت آموزش و بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي و تهيه و ارائه گزارش هاي لازم .

21- تهيه شناسنامه آموزشي براي كاركنان.

22- همكاري در برنامه ريزي براي برگزاري، بازآموزي و نوآموزي بخش غير دولتي دامپزشكي .

23-نياز سنجي آموزش‌هاي ترويجي بهره برداري مرتبط با دامپزشكي.

24-برنامه‌ريزي و پيگيري‌ براي اخذ مجوزوبرگزاري دوره هاي آموزشي ترويجي براساس نيازهاي تعيين شده.

25-نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي ترويجي و ارزشيابي كيفيت آموزش و بررسي اثر بخشي دوره هاي برگزار شده.

26-برنامه ريزي و پيگيري در جهت ايجاد تسهيلات لازم براي تحصيل كاركنان در چارچوب قوانين و مقررات مربوط .

27-برنامه ريزي و پيگيري براي اخذ مجوز و برگزاري دوره آموزشي خاص مديران.

28-برنامه ريزي و نظارت بر طراحي و اجراي آزمون‌هاي تخصصي استخدام به منظور تعيين اثر بخشي آن‌ها و ارائه گزارش هاي لازم .

29-سياست گذاري و برنامه ريزي براي آموزش بخش غيردولتي.

30-سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت بر اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان.

31-ترويج و انتقال آخرين يافته هاي بهداشتي،قرنطينه اي و امنيت زيستي دامپزشكي به بهره برداران مرتبط.

32-همكاري و هماهنگي بامراكزآموزشي دربرنامه ريزي براي پرورش وآموزش نيروي متخصص موردنياز دامپزشكي.

نظرسنجی