تماس با ما

02188957215 - داخلي 3858 -3865


نمابر

02188957252 نمابر Ivoplan@ivo.ir

 

1. مطالعه ، بررسي وتدوين برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت ، كوتاه مدت

2. مطالعه وپيش بيني اعتبارات مورد نياز

3. مطالعه وبررسي واصلاح برنامه هاي اجرايي ارائه شده توسط دفاتر وحوزه هاي مختلف فني واداري سازمان وتطبيق آن باسياست هاي كلان واستراتژيك كشور وسازمان

4. مطالعه وبررسي امكانات ومنابع واولويت بندي طرحها ، برنامه ها ونيازها وتهيه وتنظيم بودجه تفصيلي سازمان و تنظيم ومبادله موافقتنامه هاي مربوط

5. مطالعه، بررسي وجمع بندي داده ها بمنظور دفاع مستدل ومنطقي از برنامه ها، طرحها ، پروژه ها وبودجه هاي پيشنهادي

6. مطالعه وبررسي تعيين قيمت تمام شده و ارزش افزوده اقتصادي برنامه ها ، طرح ها و پروژه هاي پيشنهادي واجرايي

7.  مطالعه، بررسي‌و نظارت پروژه ها وفرآيندها وارائه راهكارهاي اصلاحي وتكميلي به منظور افزايش بهره‌وري

8. مطالعه و بررسي به منظور تدوين سياست هاي استراتژيك براي تمام پروژه ها وفرايندهاي اجرايي

9. سياستگذاري ، برنامه ريزي ونظارت براي ارائه برنامه ها، طرح ها وپروژه هاي هماهنگ ومتناسب دامپزشكي در سطح كشور

10. مطالعه، سياستگذاري ، برنامه ريزي ، نظارت و پيگيري استقرار سيستم اصولي وعلمي جمع آوري ، جمع بندي وتحليل آثارها و گزارش عملكرد.

11. سياستگداري ، برنامه ريزي ، نظارت ، پيگيري توسعه سرمايه گذاري وكارآفريني در زير بخش دامپزشكي

12. مطالعه سياستگذاري، برنامه ريزي ، نظارت وپيگيري توسعه كاربرد فن آوري اطلاعات IT

13. مطالعه ، بررسي و ارزشيابي برنامه ها، طرح ها ، پروژه ها وفرآيندهاي اجرايي وتنظيم وارائه گزارش هاي مقايسه اي و تحليلي

14. همكاري در برگزاري همايش هاي علمي دامپزشكي

15. همكاري در تدوين و اجراي تحقيقات كاربردي دامپزشكي

16. همكاري در تدوين و اجراي پروژه هاي بيمه دام و فرآورده هاي دامي

17. همكاري در تدوين و تصويب قوانين مقررات دامپزشكي 

18. همكاري و مشاركت درتدوين برنامه مقابله باحوادث غيرمترقبه وتامين منابع مالي موردنياز

نظرسنجی