تماس با ما

02144794501-2


نمابر

cls@ivo.ir- nrlasd@ivo.ir-02144796993-

 
دکتر محمد حبیبی
  • دکتر محمد حبیبی مدیر کل مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی
دکتر عادل حقیقی خیابانیان اصل
  • دکتر عادل حقیقی خیابانیان اصل مدیر کل مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی
دکتر علی بشری
  • علی دکتر علی بشری مدیرکل مرکز تشخیص، کنترل دارو و مواد بیولوژِیک
دکتر سیاوش نیازی شهرکی
  • دکتر سیاوش نیازی شهرکی مدیر کل مرکز تشخیص، کنترل دارو و مواد بیولوژِیک
دکتر ناصر قدسیان
  • دکتر ناصر قدسیان مدیر کل مرکز تشخیص، کنترل دارو و مواد بیولوژِیک
مرحوم دکتر مقصود جمعدار
  • مرحوم دکتر مقصود جمعدار مدیر کل مرکز تشخیص، کنترل دارو و مواد بیولوژِیک
دکتر مرتضی راعی
  • دکتر مرتضی راعی مدیر کل مرکز تشخیص، کنترل دارو و مواد بیولوژِیک
دکتر زیور فدوی
  • دکتر زیور فدوی سرپرست مرکز تشخیص، کنترل دارو و مواد بیولوژِیک
مرحوم دکتر غلامعلی کیانی
  • مرحوم دکتر غلامعلی کیانی مدیر کل مرکز تشخیص، کنترل دارو و مواد بیولوژِیک
دکتر معصومه محمدی

نظرسنجی