تماس با ما

02188953400 داخلی 3842 - 3832


نمابر

02188957252

 
1.       مطالعه، سياستگذاري، نظارت، ارزيابي ، اظهار نظر ،مميزي، تدوين ضوابط و دستورالعمل ، تعيين و اعلام استراتژي توليد ، واردات ، صادرات ، نگهداري ، توزيع ، پخش ، فروش و ثبت انواع دارو ، فرآورده هاي بيولوژيك، سرم ، مواد ضدعفوني كننده ، سموم ، افزودني خوراك دام ، آنزيم ها ، پروبيوتيك ها و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد .
2.        مطالعه،سياستگذاري، نظارت، ارزيابي ، اظهار نظر، مميزي، تدوين ضوابط و دستورالعمل مربوط به ارزيابي و مديريت خطر ونيز مميزي و تدوين ضوابط فني و اجرايي مرتبط با توليد ، واردات ، صادرات ، نگهداري ، توزيع ، پخش ، فروش انواع دارو ، فرآورده هاي بيولوژيك ، سرم ،مواد ضدعفوني كننده ، سموم ، افزودني خوراك دام ، آنزيم ها ، پروبيوتيك ها و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد .
3.        مطالعه، سياستگذاري ،نظارت، ارزيابي ، اظهار نظر ، مميزي، تدوين ضوابط و دستورالعمل صدور پروانه جهت كارخانجات توليدكننده و يا مجوز توليد براي هرقلم از انواع دارو ، فرآورده هاي بيولوژيك ، سرم ، مواد ضدعفوني كننده ، سموم ، افزودني خوراك دام ، آنزيم ها ، پروبيوتيك ها و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد .
4.        مطالعه، سياستگذاري ،نظارت، ارزيابي ، اظهار نظر ، تدوين ضوابط و دستورالعمل استقرار و توسعه شبكه ملي ثبت انواع دارو، فراورده هاي بيولوژيك، سرم، ضدعفوني كننده، سموم، افزودني خوراك دام، 
آنزيم ها، پروبيوتيك ها و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد .
5.       كنترل ، نظارت ، بازرسي ، مميزي كارخانجات توليدكننده ، صادر و واردكننده ، توزيع ، پخش ، نگهداري و فروش انواع دارو ، واكسن و موادبيولوژيك ، سرم ، ضدعفوني كننده ، سموم ، افزودني خوراك دام ، آنزيم ، پروبيوتيك و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد .
6.        مطالعه، نظارت، بررسي و ثبت انواع دارو ، فراورده هاي بيولوژيك ، سرم ، ضدعفوني كننده ، سموم ، افزودني خوراك دام ، آنزيم ها ، پروبيوتيك ها و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد و تطابق آن با ضوابط و استانداردهاي ملي و بين المللي و تدوين استانداردها و دستورالعملهاي مرتبط .
7.        مطالعه، نظارت، بررسي و رسيدگي به شكايات و ارزيابي اثرات زيانبار مرتبط با انواع دارو ، فراورده هاي بيولوژيك، سرم ، ضدعفوني كننده ، سموم ، افزودني خوراك دام ، آنزيم ها ، پروبيوتيك ها و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد و تطابق آن با ضوابط و استانداردهاي ملي و بين المللي و تدوين استانداردها و دستورالعملهاي مرتبط .
8.       مطالعه ، نظارت، تهيه وتنظيم برنامه توليد ، توزيع ، فروش انواع دارو ، فراورده هاي بيولوژيك ، سرم ، ضدعفوني كننده ، سموم ، افزودني خوراك دام ، آنزيم ها ، پروبيوتيك ها و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد .
9.        مطالعه،سياستگذاري، نظارت، ارزيابي ، اظهار نظر ، تدوين ضوابط و دستورالعمل جهت صدور پروانه شركتهاي وارد و صادر كننده توزيع ، پخش ، نگهداري ، فروش يا صدور مجوز مرتبط براي هر قلم از انواع دارو ، فراورده هاي بيولوژيك ، سرم ، ضدعفوني كننده ، سموم ، افزودني خوراك دام ، آنزيم ها، پروبيوتيك ها و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد.
10.    نظارت، هماهنگي و ابلاغ دستورالعملهاي دفتر به ادارات كل دامپزشكي استانها در خصوص دستورالعملها و شرايط توليد ، واردات ، صادرات ، نگهداري ، توزيع ، پخش ، فروش دارو ، فراورده هاي بيولوژيك ، سرم ، ضدعفوني كننده ، سموم ، افزودني خوراك دام ، آنزيم ها، پروبيوتيك ها و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد .
11.    مطالعه ، بررسي ، نظارت، تحليل و جمع بندي گزارشات ارسالي از سوي ادارات كل دامپزشكي استانها مبني بر چگونگي اجراي دستورالعملها و ضوابط ابلاغي و تصميم گيري درخصوص نحوه نظارت و تكميل دستورالعملها و استانداردهاي مرتبط .

نظرسنجی