تماس با ما

02188953400 داخلی 3842 - 3832


نمابر

02188957252

 

فرصتها :

1- وجود كارشناسان مجرب در سطح ملي و بين المللي در كشور 

2- وجود كارخانه هاي توليد دارو و مواد بيولوژيك 

3- قابليت ارتقاء سطح كيفي سرمايه هاي موجود در صنعت دارو و مواد بيولوژيك در راستاي سرمايه گذاري مشترك و ياقرار دادهاي انتقال تكنولوژي 

4- وجود امكانات آزمايشگاهي نسبتاً مناسب در كشور 

5- موقعيت عالي ژئو پلتيك منطقه اي ايران و وجود بازارهاي مصرف در كشورهاي همسايه 


تهديدهاو چالشها :

1- وجود كارخانجات دارويي و مواد بيولوژيك دامپزشكي كه بطور كامل استانداردهاي تيپ را در كارخانه نظام مند ننموده اند و يا تجهيزات كافي ندارند.

2- كمبود كارشناسان و مشاورين مجرب در سازمان دامپزشكي و ادارات كل و نيز كارخانجات دارويي و مواد بيولوژيك دامپزشكي 

3- فراهم نبودن شرايط رقابت در ارتقاء كيفيت بين محصولات دارويي داخلي و خارجي 

4- هدفمند نبودن يارانه اي تخصيص يافته به محصولات دارويي و مواد بيولوژيك دامپزشكي 

5- عدم وجود نظام حمايتي مناسب براي دامداران مرغداران در خصوص استفاده از محصولات دارويي و مواد بيولوژيك دامپزشكي 

6- مناسب نبودن وضعيت پخش و توزيع دارو 

7- عدم تدوين استانداردهاي ملي در زمينه توليد بهينه و با كيفيت محصولات دارويي و مواد بيو لوژيك دامپزشكي 

8- عدم وجود قوانين مناسب و به روز جهت اجرايي نمودن استانداردها و برخورد با تخلفات مرتبط با توليد ، توزيع ، فروش ، واردات و صادرات دارو 

9- ضعف نظام اموزشي در كارشناسان سازمان و ادارات دارو درمان استانها و عدم اطلاع و ناآشنايي آنها با استانداردهاي بين المللي و وضعيت دارو سازي دامپزشكي در ساير كشورهاي جهان 


راهبرد اول : ارتقاء انطباق كارخانجات توليد كننده دارو و مواد بيولوژيك با اصول تيپ 


1- 1 – تدوين و ابلاغ ضوابط GMP ملي و راهنماي توليد هر يك از اقلام دارويي 

1-2- برنامه ريزي و اجراي بازديدهاي ادواري از كارخانجات ارزيابي و رتبه بندي آنها و صدور موافقت ها و پروانه ها بر اساس توانمديهاي فني و علمي شركتها 

1-3- برنامه ريزي و اجراي آموزشهاي مستمر و هدفمند نيروهاي تخصصي و كليدي صنعت و كارشناسان دفتر دارو ، درمان و آزمايشگاها و ادارات كل دامپزشكي 

1-4- هدايت و حمايت از توليد كنندگان داروهاي دامپزشكي در جهت همكاري با شركتهاي معتبر خارجي در قالب سرمايه گذاريي مشترك و يا توليد تحت ليسانس 


راهبرد دوم : ارتقاء سطح كيفيت و سلامت داروهاي دامپزشكي 


2-1- تدوين ابلاغ و نظارت بر اجراي الزامات ساخت دارو مبتني بر سه اصل كيفيت ، بي خطري و تاثير مناسب

2-2- تدوين فارماكوپه دامپزشكي و فهرست داروهاي مرجع دامپزشكي 

2-3- ارائه راهكارهاي تامين مواد اوليه دارويي از منايع مطمئن و مناسب 

2-4-اجراي طرح PMS يا نظارت بر كيفيت داروهاي دامپزشكي در شبكه توزيع 

2-5- الزام نمودن انجام آزمايشات اندازه گيري باقيمانده هاي دارويي در فرآورده هاي خوراكي در داروهاي ژنريك 

2-6- الزام نمودن انجان آزمايشات بيوكوالانسي داروهاي ژنريك 

2-7- تجهيز آزمايشگاه رفرانس كنترل دارو به انجام كليه آزمايشات ذكر شده در فارماكوپه و نيز بهره گيري از ساير آزمايشگا ههاي توانمند در كشور 


راهبرد سوم اصلاح سيستم توزيع و فروش داروهاي دامپزشكي 


3-1- برقراري يك نظام توزيع كارآمد با ملحوظ داشتن منافع توليد كنندگان ، توزيع كنندگان فروشندگان و مصرف كنندگان دارو 

3-2- تدوين ، ابلاغ و نظارت بر اجراي توزيع مناسب دارو در شبكه توزيع و مصرف 

3-3-بر قراري سيستم نظارتي نرم افزاري بر دارو از زمان ورود به صورت مواد اوليه تا زمان فروش در داروخانه هاي دامپزشكي 

3-4- ساماندهي وضعيت توزيع دارو در كشور و حذف زنجيره هاي توزيع خارج از شبكه 

3-5- همكاري و هماهنگي مناسب باساير ارگانهاي ذيربط در امر مبارزه با قاچاق به منظور جلوگيري از ورود داروهاي ممنوعه و خروج غير مجاز داروهاي توليد داخل 

راهبرد چهارم- تدوين قوانين و آئين نامه هاي ساخت ، توزيع و واردات دارو 


1-4- تدوين قوانين ، آئين نامه هاي مربوط به كارخانجات توليد كننده دارو 

2-4- تدوين قوانين ، آئين نامه هاي مربوط به شرايط توزيع كننده هاي دارو 

3-4- تدوين قوانين ، آئين نامه هاي مربوط به واردات دارو و شركتهاي وارد كننده 

4-4- تدوين قوانين ، آئين نامه هاي مربوط به مجازات متخلفين امور دارو 

5-4- تدوين قوانين ، آئين نامه هاي مربوط به واگذاري بخشي از وظايف حكومتي به بخش خصوصي 


راهبرد پنجم : اصلاح سيستم يارانه هاي دولتي :

5-1- پرداخت يارانه هاي ارزي و تسهيلات بانكي جهت تجهيز خطوط توليد و آزمايشگاههاي كارخانجات داروسازي ، سيستم انبارداري و حمل و نقل و شركتهاي توزيع و وارد كننده دارو 

5-2- بر قراري سيستم بهينه خدمات درماني دام .

5-3- حمايت و پرداخت يارانه ارزي و تسهيلات بانكي به توليد كنندگان مواد اوليه و شركتهاي داروسازي و مواد بيولوژيك كه محصولات دارويي و مواد بيولوژيك جديد را عرضه نموده و يا براي اوليه بار با اثرات مثبت به ثبت رسانيده اند .

نظرسنجی