تماس با ما

02188952380 داخلي 3896


نمابر

02188957252

 
1.   مطالعه و تحقيق در تدوين و ابلاغ استانداردها، ضوابط بهداشتي قرنطينه اي و ايمني زيستي در چراگاههاِ، مراتع، آبشخورها، محل هاي نگهداري دام و ساير تاسيسات مربوط به پرورش دام
2.   مطالعه، سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري اعمال ضوابط بهداشتي -قرنطينه اي و امنيت زيستي در چراگاهها، مراتع، آبشخورها، محل نگهداري دام و ساير تاسيسات مربوطه به پرورش دام
3.   مطالعه، سياست گذاري و تدوين برنامه هاي راهبردي كنترل بقاياي (دارو، هورمون، متابوليت هاي قارچي، راديونوكلئيدها، ديوكسين ها، بي كلرو فنينل ها، سموم، آفت كش ها، فلزات سنگين و ساير مواد شيميايي) در فرآورده هاي دامي
4.   مطالعه و برنامه‌ريزي، نظارت، پيگيري و استقرار سيستم كنترل بقاياي (دارو، هورمون، متابوليت هاي قارچي، راديونوكلئيدها، ديوكسين ها، بي كلرو فنينل ها، سموم، آفت كش ها، فلزات سنگين و ساير مواد شيميايي) در فرآوردههاي دامي
5.   مطالعه و تحقيق در تدوين و ابلاغ استانداردها، ضوابط بهداشتي قرنطينه اي و ايمني زيستي در كشتارگاه‌ها و كارخانه‌هاي توليد و فرآوري محصولات دامي
6.   مطالعه و برنامه ريزي، نظارت و پيگيري اعمال استاندارد ها، ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي و ايمني زيستي در كشتارگاهها و كارخانه هاي توليد و فرآوري محصولات دامي
7.   مطالعه و تحقيق به منظور سياست گذاري تدوين برنامه راهبردي مديريت بحران و واكنش سريع براي مقابله با مخاطرات بهداشت دام، سلامت خوراك دام و فرآورده هاي دامي در سطح ملي
8.   مطالعه، برنامه ريزي، نظارت، پيگيري استقرار سيستم مديريت بحران و واكنش سريع براي مقابله با مخاطرات بهداشتي دام، خوراك دام و فرآورده هاي دامي در سطح ملي
9.   مطالعه، سياست گذاري و تدوين برنامه راهبردي بازرسي و كنترل كيفي بهداشتي خوراك دام و فرآورده هاي دامي از مرحله توليد تا عرضه
10.مطالعه، برنامه ريزي، نظارت، پيگيري و اقدام براي بازرسي و كنترل كيفي بهداشتي خوراك دام و فرآورده هاي دامي از مرحله توليد تا عرضه
11. مطالعه، سياست گذاري و تدوين و ابلاغ ضوابط توليد و پرورش حيوانات آزمايشگاهي .
12. تدوين مقررات و آيين نامه ها و دستور العمل هاي لازم براي تامين رفاه حيوانات و توليد فرآورده هاي دامي ارگانيك
13.مطالعه، سياست گذاري،برنامه ريزي و نظارت بر اعمال ضوابط رعايت حقوق حيوانات و تامين رفاه دام و حركت به سوي توليدات ارگانيك دامي با تاكيد بر ترويج فرهنگ اصيل ايراني و اسلامي
 
 
14.مطالعه، سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري براي شناسايي و تعيين هويت دام كشور و صدور شناسنامه هاي بهداشتي .
15. مطالعه،تحقيق و تدوين ضوابط در مورد پسماندهاي دامپزشكي
16. مطالعه، سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري اجراي ضوابط پسماندهاي دامپزشكي
17. مطالعه و تدوين ضوابط و دستور العمل هاي بازرسي و كنترل كيفي گوشت در كشارگاهها و نظارت و پيگيري اجراي آنها
18. مطالعه و تعيين امكانات و لوازم و تجهيزات مورد نياز براي تشخيص و كنترل كيفي فرآورده هاي دامي
19. مطالعه و اعلام تحقيقات كاربردي موردنياز توسعه ايمني زيستي، كنترل كيفي و نظارت بر توليد تا عرضه فرآورده هاي دامي و مشاركت در اجراي آنها
20.مطالعه و اعلام آموزش هاي موردنياز بخش هاي دولتي و غير دولتي دامپزشكي براي اعمال ضوابط ايمني زيستي، كنترل كيفي و نظارت بر توليد تا عرضه فرآورده هاي دامي و مشاركت در اجراي آنها.
21. همكاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي در راستاي اجراي برنامه هاي بهداشتي – قرنطينه اي و ايمني زيستي
22. مطالعه تدوين و ابلاغ دستورالعمل هاي بهداشتي - قرنطينه اي و ايمني زيستي دامپزشكي
23.مطالعه، سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت، پيگيري ساماندهي كشتار دام هاي روستايي و كشتار در اعياد و مراسم مذهبي.
24. مطالعه، سياست گذاري، برنامه ريزي نظارت، پيگيري ساماندهي بهداشتي دامداري‌هاي روستايي
25.همكاري و مشاركت در تدوين استاندارهاي ملي مربوط به خوراك دام، فرآورده هاي دامي، اماكن دامي و صنايع وابسته به دام
26. همكاري در برگزاري نشست ها و همايش هاي بين المللي،ملي و منطقه اي مرتبط
27. همكاري در اعمال مقررات شرعي ذبح و صيد

نظرسنجی