تماس با ما

02188899868


نمابر

02188957252

 
1.   مطالعه، سياستگذاري و تدوين برنامه هاي راهبردي مبارزه با هريك از بيماريهاي آبزيان و نظارت و پيگيري اجراي آن ها
2.   مطالعه، سياستگذاري و تدوين برنامه راهبردي ايجاد سيستم مراقبت از هريك از بيماريهاي واگير دار آبزيان و نظارت و پيگيري اجراي آنها
3.   مطالعه و تدوين برنامه هاي اجرايي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت مبارزه با بيماريهاي آبزيان و نظارت و پيگيري اجراي آنها
4.      مطالعه و تدوين برنامه هاي اجرايي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت توسعه سيستم مراقبت بيماريهاي آبزيان
5.   مطالعه و بررسي براي شناسايي علل و عوامل دخيل در بروز انتشار بيماريهاي واگيردار آبزيان و آناليز خطر بيماريها و نظارت و اقدام براي مقابله با آنها
6.   مطالعه جمع آوري و تحليل اپيدميولژيك در خصوص موارد بروز بيماريهاي آبزيان و ارائه راهكارهاي اجرايي لازم
7.   بررسي و ارزيابي و تحليل علمي عملكرد برنامه هاي اجرايي مبارزه با بيماريهاي آبزيان و ارائه راهكارهاي مناسب براي توسعه و اصلاح فرآيند ها
8.   مطالعه ، بررسي و اعلام تحقيقات كاربردي موردنياز براي بهبود برنامه هاي مبارزه با بيماريهاي آبزيان و مشاركت و همكاري در اجراي آنها
9.   مطالعه ، بررسي و اعلام نيازهاي آموزشي مقطع دار و ضمن خدمت مورد نياز در بخش هاي دولتي و غيردولتي دامپزشكي براي بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي آبزيان
10.مطالعه و ارزيابي و تحليل علمي عملكرد سيستم مراقبت بيماريهاي آبزيان و ارائه راهكارهاي مناسب براي اصلاح فرآيندها و افزايش توان با استفاده از آخرين يافته هاي علمي و فن آوري
11. جمع بندي براي تحليل و علمي گزارش عملكرد و برنامه ها، طرح ها و پروژه هاي مبارزه با بيماريهاي آبزيان
12.مطالعه بررسي و اعلام كميت و كيفيت تجهيزات لوازم و امكانات و نيروي انساني مورد نياز براي افزايش توان تشخيص بيماريهاي آبزيان
13.بررسي و پيش بيني تجهيزات ، لوازم و امكانات و نيروي انساني و دارو و موادبيولوژيك مورد نياز براي اجراي برنامه ها، طرح و پروژه هاي بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي آبزيان
14.مطالعه بررسي و جمع آوري داده ها، تحليل علمي و همكاري در انجام آزمايشات فارمي و ارائه گزارش در خصوص كيفيت دارو، سموم و مواد بيولوژيك
15.جمع آوري و تنظيم گزارش ميزان بروز و شيوع بيماريهاي واگيردار آبزيان جهت ارائه به سازمان هاي بين المللي مرتبط و ارائه بولتن گزارش بيماريهاي آبزيان كشور به مراجع ذيصلاح
16.مطالعه، بررسي و جمع آوري اطلاعات در خصوص وضعيت بيماريهاي واگيردار آبزيان در رودخانه ها،آب بندان، آبگيرها، درياچه ها و درياهاي كشور به ويژه از نظر بيماري هاي اخطار كردني و حاملين عوامل بيماريزا
17. مطالعه و بررسي وضعيت آلودگي آبگيرها، رودخانه ها، درياچه ها و درياهاي كشور به عوامل بيماريزا
18.مطالعه ،بررسي ،برنامه ريزي و مشاركت در ساماندهي و ارتقاء سطح بهداشتي و امنيت زيستي در مراكز تكثير و پرورش آبزيان
19. مطالعه ، مشاركت و نظارت و پيگيري براي افزايش سطح پوشش بيمه مراكز تكثير و پرورش آبزيان
20.مشاركت و همكاري با اشتخاص حقيقي و حقوقي (به ويژه اتحاديه ها و تعاوني‌هاي آبزي پروري ، مراكز علمي وم دانشكده ها و موسسات تحقيقاتي ) در راستاي اصلاح و توسعه بهداشتي سيستم هاي تكثير و پرورش آبزيان
21.برنامه ريزي و پيگري جهت ارتقاء زيرساخت ها و ساختارهاي بهداشتي مراكز تكثير و پرورش آبزيان كشور در راستاي عمليات بهينه آبزي پروري (CAP)
22. برنامه ريزي جهت مديريت جامع بيماريهاي آبزيان در سطح كشور
23. برنامه ريزي و پيگيري جهت جلوگيري و پيشگيري از ورود بيماريهاي غيربومي به كشور
24. برنامه ريزي و امكان سنجي احداث و تجهيز آزمايشگاه تشخيص بيماريهاي آبزيان در سطح كشور
25.مطالعه و بررسي آخرين يافته هاي علمي از طريق منابع معتبر داخلي و خارجي جهت ارتباط با مراجع بين المللي مرتبط از جمله NACA,OIE,FAO و ...

26.مطالعه و بررسي آخرين وضعيت بهداشت و بيماريهاي آبزيان در كشورهاي همجوار و همسايه و جمع بندي و جمع آوري اطلاعات سازمان هاي مختلف بين‌المللي و تجزيه و تحليل آنها.

نظرسنجی