تماس با ما

02188953400 داخلي 3726 - 3727


نمابر

همراه: 09122824890 ایمیلpoultry@Ivo.ir

 
1. مطالعه، سياستگذاري و تدوين برنامه هاي راهبردي مبارزه با هريك از بيماريهاي طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم و نظارت و پيگيري اجراي آنها.
2.  مطالعه، سياستگذاري و تدوين برنامه هاي راهبردي ايجاد سيستم مراقبت از هريك از بيماريهاي واگير دار طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم و نظارت و پيگيري جراي آن ها
3.  مطالعه و تدوين برنامه هاي اجرايي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت مبارزه با بيماريهاي طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم و نظارت و پيگيري براي اجراي آنها.
4.  مطالعه و تدوين برنامه هاي اجرايي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت توسعه سيستم مراقبت بيماريهاي طيور ، زنبورعسل و كرم ابريشم .
5.  مطالعه و بررسي براي شناسايي علل و عوامل دخيل در بروز و انتشار بيماريهاي واگيردار طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم و آناليز خطر بيماريها و نظارت و اقدام براي مقابله با آنها
6.  مطالعه ، جمع آوري و تحليل اپيدميولوژيك در خصوص موارد وقوع بيماريهاي طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم و ارائه راهكارهاي اجرايي لازم 
7.  بررسي ، ارزيابي و تحليل علمي عملكرد برنامه هاي اجرايي مبارزه با بيماريهاي طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم و ارائه راهكار هاي مناسب براي توسعه و اصلاح فرآيندها .
8.  مطالعه و اعلام تحقيقات كاربردي مورد نياز براي بهبود برنامه هاي مبارزه با بيماريهاي طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم و مشاركت و همكاري در اجراي آنها .
9.  مطالعه، بررسي و اعلام نيازهاي آموزشي مقطع دار و ضمن خدمت مورد نياز پرسنل در بخش هاي دولتي و غير دولتي دامپزشكي براي بررسي ، مبارزه و مراقبت از بيماريهاي طيور زنبور عسل و كرم ابريشم
10. مطالعه، ارزيابي و تحليل علمي عملكرد سيستم مراقبت ابيماريهاي طيور، زنبورعسل و كرم‌ابريشم و ارائه راهكارهاي مناسب براي اصلاح فرآيندها و افزايش توان با استفاده از آخرين يافته هاي علمي و فن آوري
11.  جمع بندي ، بررسي و تحليل علمي گزارش عملكرد برنامه ها ،طرح ها و پروژه هاي مبارزه با بيماريهاي طيور ، زنبورعسل و كرم ابريشم.
12.مطالعه، تعيين و اعلام كميت و كيفيت تجهيزات، لوازم ، امكانات و نيروي انساني مورد نياز براي افزايش توان تشخيص بيماريهاي دامي.
13. بررسي و پيش بيني تجهيزات ، لوازم ، امكانات و نيروي انساني دارو و مواد بيولوژيك مورد نياز براي اجراي برنامه ها، طرح ها، پروژه هاي بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم
 
 
14. مطالعه ، بررسي و جمع آوري داده ها و تحليل علمي و همكاري در انجام آزمايشات فارمي و ارائه گزارش در خصوص كيفيت دارو، سموم و مواد بيولوژيك .
15. جمع آوري و تنظيم گزارش ميزان بروز و شيوع بيماريهاي واگيردار طيور ، زنبور عسل و كرم ابريشم جهت ارائه به سازمان هاي بين المللي مرتبط.
16.  تنظيم ، تدوين و ارائه بولتن گزارش بيماريهاي طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم كشور.
17.مطالعه ، بررسي و جمع آوري اطلاعات در خصوص وضعيت بيماريهاي واگيردار پرندگان وحشي و آزاد پرواز و خانگي به ويژه در خصوص مخازن و حاملين عوامل بيماريزا .
18. .مطالعه و بررسي وضعيت آلودگي تالاب ها و مراكز تجمع پرندگان وحشي و آزاد پرواز به عوامل بيماريزا
19.  مطالعه و بررسي و مشاركت براي ساماندهي مراكز عرضه پروندگان خانگي .
20.  مطالعه و مشاركت و نظارت و پيگيري براي افزايش سطح و پوشش بيمه طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم
21. مشاركت و همكاري با اشخاص حقيقي و حقوقي (به ويژه اتحاديه ها و تعاوني‌هاي مرغداران ، زنبور داران و نوغان داران) در راستاي اصلاح و توسعه بهداشتي سيستم پرورش طيور ، زنبورعسل و كرم ابريشم
22. همكاري در برگزاري همايش هاي علمي ملي، منطقه اي و بين المللي مرتبط

نظرسنجی