قوانین


عنوان
1قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور
2قانون سازمان نظام دامپزشكي
3قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد
4قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي و كشاورزي و منابع طبيعي ج.ا.ا.
5قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390)
6قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب
7قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي
8قانون پرداخت حق محروميت از مطب به مشمولان لايحه قانوني خدمت نيروي انساني...
9قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا
10قانون بيمه محصولات كشاورزي
11حقوق حيوانات در قانون مدني
12حقوق حيوانات در قانون مجازات اسلامي
13قانون شكار و صيد
14قانون تشديد مجازات كبوتر پراني مصوب 1351 با اصلاحات بعدي
15قانون تفتيش صحي حيوانات
16قانون ممنوعيت نگهداري و عبور دادن دام در محدوده خدماتي پايتخت
17ماده 688 قانون مجازات اسلامي
18قانون مقررات مالي ، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي
19قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي
20قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران
21قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور دامپزشكي و دارو و مواد خوراكي و آشاميدني مصوب سال 1334...
22قانون اصلاح تبصره هاي 2، 3 و 4 ذيل ماده واحده قانون شمول خدمت نيروي انساني...
23قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي
24قانون نظام جامع دامپروري كشور
25قانون مجازات اخلال‌كنندگان در عرضه دام و توزيع گوشت