تفاهم نامه


عنوان
1تفاهم‌نامه همکاری سازمان بسیج سازندگی و سازمان دامپزشکی کشور
2تفاهم نامه سازمان دامپزشکی کشور و معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی...
3تفاهم نامه مشترک سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ...
4تفاهم نامه مشترک سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست
5تفاهم نامه مشترک سازمان دامپزشکی کشور و موسسه تحقیقات، واکسن و سرم سازی رازی...
6تفاهم نامه مشترک سازمان دامپزشکی کشور و ستاد فناوری نانو
7تفاهم نامه مشترک سازمان دامپزشکی کشور و سازمان بسیج سازندگی
8تفاهم نامه مشترک سازمان دامپزشکی کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور...
9تفاهم نامه مشترک سازمان دامپزشکی کشور و دانشکده دامپزشکی
10تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی...
11تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان دامپزشکی کشور و راهداری و حمل و نقل جاده ای...
12تفاهم نامه همکاری سازمان دامپزشکی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران...
13تفاهم نامه برقراری ارتباط سیستمی سامانه های کنترل حمل و نقل مابین سازمان حمل و نقل جاده ای، سازمان دامپزشکی کشور و وزارت...